Algemene voorwaarden Trainers.nu

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Trainers.nu: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Trainers.nu gevestigd aan de Kerkakkerstraat 20 te Veldhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58173420;
 2. trainer: de personal trainer die zich heeft ingeschreven op de website van Trainers.nu;
 3. overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt via de website tussen de trainer en Trainers.nu;
 4. dienst: de dienst die Trainers.nu in het kader van de overeenkomst aan de trainer levert;
 5. website: de website www.trainers.nu, die door Trainers.nu wordt beheerd waarbij bezoekers door middel van een eenvoudige zoekfunctie een trainer kunnen vinden;
 6. bezoeker: de bezoeker van de website.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en op iedere overeenkomst tussen Trainers.nu en de trainer.

2.2 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

 

Artikel 3: Prijzen

3.1 Trainers.nu is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

3.2 De prijzen voor de diensten staan op de website vermeld.

3.3 De op de website vermelde prijzen zijn excl. btw.

3.4 Trainers.nu is gerechtigd haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

 

Artikel 4: Overeenkomst en registratie

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de trainer zich heeft geregistreerd en van Trainers.nu een bevestigingse-mail heeft ontvangen.

4.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij bij de registratie op de website anders is aangegeven.

4.3 Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, dan is het niet mogelijk de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

4.4 Het is de trainer niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.

4.5 Via zijn account kan de trainer zijn persoonlijke gegevens wijzigen.

4.6 De trainer gaat ermee akkoord dat direct na de totstandkoming van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering daarvan. Derhalve kan de trainer geen beroep doen op het herroepingsrecht.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Trainers.nu zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

5.2 Voor de diensten is Trainers.nu afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Trainers.nu is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken van derde partijen.

5.3 Trainers.nu is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud van de website de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.

 

Artikel 6: De advertentie

6.1 De trainer kan via zijn account een advertentie plaatsen op de website waarin hij zijn diensten aanbiedt.

6.2 Bezoekers kunnen op deze advertentie reageren. De dienst is zo opgezet dat e-mailcontact tussen de bezoeker en de trainer altijd via het anonieme mailsysteem van Trainers.nu verloopt.

6.3 De advertentie dient een duidelijke omschrijving te bevatten van de diensten die de trainer levert.

6.4 Het is de trainer uitdrukkelijk verboden in de advertentie zijn contactgegevens, een link naar zijn website of naar zijn contactgegevens te plaatsen. Onder contactgegevens wordt o.a. verstaan (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres, website, telefoonnummer, faxnummer of een verwijzing naar een sociale netwerkwebsite, zoals Facebook, Hyves en LinkedIn. De trainer wordt de mogelijkheid geboden om zijn Twitteraccount te koppelen aan het account bij Trainers.nu.

 

Artikel 7: Verplichtingen van de trainer

7.1 De trainer dient zijn gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee hij op de website kan inloggen geheim te houden.

7.2 Alle gegevens die de trainer bij het aanmelden op de website en gedurende de overeenkomst aan Trainers.nu verstrekt dienen volledig en correct te zijn. De trainer is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen te verwerken in zijn account of advertentie.

7.3 De trainer is gehouden de diensten die hij aanbiedt volledig en naar waarheid te omschrijven.

7.4 De informatie die door de trainer op de website wordt geplaatst of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met de diensten die hij als trainer levert.

7.5 De trainer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij van een bezoeker ontvangt. De trainer zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

7.6 De trainer vrijwaart Trainers.nu voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de trainer toerekenbaar zijn.

 

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de daarop door Trainers.nu geplaatste gegevens en de programmatuur berust bij Trainers.nu. Het is niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.

 

Artikel 9: Oneigenlijk gebruik van de website

9.1 Het is verboden informatie met gebruikmaking van de website te verspreiden die:

 1. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
 2. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
 3. de rechten van derden schenden;
 4. discriminerend kan zijn.

9.2 Het is verboden:

 1. anderen te stalken of op enige wijze lastig te vallen;
 2. zich voor te doen als een ander persoon;
 3. de dienst, webpagina's van Trainers.nu en de computercodes of elementen waaruit de diensten van Trainers.nu zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of distribueren;
 4. het gebruik van internet of de website door anderen te beïnvloeden of verhinderen.

9.3 Trainers.nu heeft het recht om informatie van de website te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website.

 

Artikel 10: Opheffen van account

10.1 Indien de trainer zijn verplichtingen jegens Trainers.nu niet nakomt of handelingen heeft verricht waarbij de belangen van bezoekers in het geding komen, dan is Trainers.nu gerechtigd, nadat Trainers.nu de trainer een waarschuwing heeft gestuurd en de trainer geen gehoor heeft gegeven aan de waarschuwing, het account van de trainer op te heffen. In een dergelijk geval worden reeds betaalde bedragen niet aan de trainer gerestitueerd.

10.2 Artikel 10.1 is niet van toepassing indien de trainer een gratis account heeft. Bij een gratis account heeft Trainers.nu het recht om zonder opgave van redenen het account van de trainer op te heffen.

10.3 De trainer wordt er schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld indien zijn account door Trainers.nu wordt opgeheven

 

Artikel 11: Positie van Trainers.nu

11.1 De bezoeker erkent dat Trainers.nu geen partij is bij de opdrachtovereenkomst tussen de trainer en een bezoeker.

11.2 Indien de bezoeker zich niet houdt aan de opdrachtovereenkomst die hij heeft gesloten met de trainer, dan is dat een zaak tussen de trainer en de bezoeker.

11.3 Bij de totstandkoming van een opdrachtovereenkomst tussen de bezoeker en een trainer gelden de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de trainer. De algemene voorwaarden van Trainers.nu maken geen onderdeel deel uit van de bovengenoemde opdrachtovereenkomst. Dit is een opdrachtovereenkomst tussen de bezoeker en de trainer.

 

Artikel 12: Beoordeling

12.1 Bezoekers die een dienst hebben afgenomen van een trainer kunnen op de website een beoordeling over de betreffende trainer plaatsen.

12.2 Het is de trainer niet toegestaan een andere trainer te beoordelen of om middels het plaatsen van een beoordeling reclame te maken voor zijn eigen diensten.

12.3 Trainers.nu is gerechtigd, zonder nadere aankondiging, beoordelingen van de website te verwijderen.

12.4 Trainers.nu kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die een trainer lijdt doordat een bezoeker een beoordeling over de trainer op de website heeft geplaatst.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid en verjaring

13.1 Trainers.nu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Trainers.nu is uitgegaan van door de trainer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.2 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.

13.3 Trainers.nu garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De trainer erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Trainers.nu zal pogen een volledige continuïteit van de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. Trainers.nu is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst, tenzij de onderbreking van de dienst door toedoen van Trainers.nu onredelijk lang is.

13.4 Trainers.nu kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de trainer toegepaste inlogcodes. Trainers.nu kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de trainer.

13.5 Trainers.nu staat niet in voor de informatie die een trainer op de website plaatst. Indien informatie op de website afkomstig van een trainer niet juist of volledig is, dan kan Trainers.nu daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.

13.6 Trainers.nu is nimmer aansprakelijk voor gedragingen van derden, trainers of bezoekers.

13.7 Trainers.nu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst.

13.8 Indien Trainers.nu aansprakelijk mocht zijn jegens de trainer voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Trainers.nu beperkt tot het bedrag dat Trainers.nu aan de trainer jaarlijks in rekening brengt.

13.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Trainers.nu of haar ondergeschikten.

13.10 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de trainer uit welken hoofde ook jegens Trainers.nu vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de trainer deze rechten en/of bevoegdheden jegens Trainers.nu kan aanwenden.

 

Artikel 14: Geheimhouding

14.1 Trainers.nu en de trainer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

 

Artikel 15: Overmacht

15.1 Trainers.nu is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten alsmede iedere anderesituatiewaarop Trainers.nu geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

15.2 In geval van overmacht is Trainers.nu niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de trainer ontstane schade, behoudens en voor zover Trainers.nu als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 

Artikel 16: Beveiliging en internet

16.1 Trainers.nu zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de trainer of de bezoeker via de website ingevoerde gegevens, maar Trainers.nu kan ter zake geen garantie geven.

 

Artikel 17: Diverse onderwerpen

17.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de trainer na de totstandkoming van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

17.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.3 Op de overeenkomst tussen de trainer en Trainers.nu is Nederlands recht van toepassing.

Je hebt 0 trainers geselecteerd voor vergelijking. Bekijk vergelijking Alles verwijderen